آشنایی با نقش بهورز به عنوان مدیر سلامت روستا

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

موضوعات