پزشک خانواده و غربالگری سالمندان

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه سلامت سالمندان و میانسالان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس دیابت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


برنامه جامع پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، فروردین 89

راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته سالمند، ویژه پزشک، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، بازنگری دوم، سال1388