آشنایی با قواعد مقاله نویسی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مسؤول فصلنامه بهورز

2 کارشناس ارشد بهداشت و آموزش پزشکی

موضوعات


.چهرئی،علی(1386).اصولپایه نگارشمقالاتعلومپزشکی،تهران: انتشاراتپژواکعلمآریا.

5.حرّی،عباس(1385).آییننگارشعلمی،تهران: نهادکتابخانه‌هایعمومیکشور.

6.سمیعی،احمد(1387).نگارشوویرایش،تهران: سمت،چاپنهم.

7.ضیاء،موحد(1387).البتهواضحومبرهناستکه ... رسالهایدرمقالهنویسی،تهران: نیلوفر.

.8 Murray, R. (2002). How to Write a Thesis. Maidenhead, Open University Press.