آشنایی با چند بیماری دهانی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول دهان و دندان دانشکده علوم پزشکی بهبهان و آغاجاری

2 دندانپزشک مرکز تجمیعی شهیدبقایی دانشکده علوم پزشکی بهبهان و آغاجاری

10.22038/behv.2020.48027.1071

چکیده

ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات