ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر آموزشگاه بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

2 کارشناس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

3 رئیس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2020.48066.1072

کلیدواژه‌ها

موضوعات