اجرای حرکات کششی در کلاس درس، راهی برای ترویج فعالیت بدنی مطلوب در جامعه

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده تربت جام

3 کارشناس سلامت مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2020.48508.1103

کلیدواژه‌ها

موضوعات