تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

نوع مقاله: یک تجربه یک درس

نویسندگان

1 کارشناس مسئول بهورزی آموزش بهورزی و رابط فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی اهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22038/behv.2020.48617.1093

کلیدواژه‌ها

موضوعات