آشنایی با انواع مجوزهای بهداشتی برای تولید وبسته بندی مواد غذایی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل

2 کارشناس برنامه بهداشت موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2020.48331.1087

کلیدواژه‌ها

موضوعات