ویروس پاپیلومای انسانی HPV و آزمایش غربالگری

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 پزشک سل و جذام و کارشناس بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 کارشناس مسؤول پیشگیری از AIDS/HIV و بیماریهای آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2020.47912.1054

کلیدواژه‌ها

موضوعات