خاطره ای از روزهای کرونایی بهورز چم هندی از توابع دشت عباس شهرستان دهلران

نوع مقاله: خاطره

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دهلران دانشگاه علوم پزشکی ایلام

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دهلران دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 بهورز خانه بهداشت چم هندی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

10.22038/behv.2020.48360.1088

کلیدواژه‌ها

موضوعات