سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

نوع مقاله: سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس برنامه سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مسؤول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10.22038/behv.2020.48041.1069

کلیدواژه‌ها

موضوعات