موضوعات = معرفی کتاب
تعداد مقالات: 4
1. معرفی کتاب (مادر یک دقیقه ای)

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 17-17

افسانه دلخوش


2. کتاب تئوری انتخاب

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 24-25

امیر بحرینی زاده


3. بریده ای از کتاب «اثر مرکب»

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 72-73

طیبه کوهی


4. معرفی کتاب

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 25-25