نویسنده = سعیده آهنکار
معرفی کتاب

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 80-83

سعیده آهنکار؛ لیلا خلیفه قلی؛ زهرا محمدی؛ مژگان سراجی


معرفی کتاب(شفای زندگی)

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 94-94

سعیده آهنکار