راهنمای نویسندگان

فرمت نگارش مقاله جهت ارسال به فصلنامه بهورز

 

ü     عنوان مقاله: عیناً مطابق لیست فهرست مطلب هر شماره مجله و با فونت BTitr 14باشد.

نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله:

عنوان شغلی:(توجه: رشته شغلی نویسنده با موضوع مقاله مرتبط باشد.)

ایمیل و تلفن:

اهداف آموزشی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، پیشنهادها، منابع (شیوه رفرنس نویسی در ذیل آمده است) با فونتB Compset 13

مقاله حداکثر در 4 صفحه با مشخصات فوق ارسال شود. 

 

ü    شیوه ارسال تصاویر مربوط به مقاله و تصویر نویسندگان هر مقاله

تمام تصاویر مربوط به مقاله رادر زمان ارسال مقاله جدید در قسمت «اضافه کردن فایلها» با فرمت jpg  ارسال نمایید. تصاویر نویسندگان عکس پرسنلی  بازمینه پشت سفید باشد.

 

ü    شیوه آماده سازی مطلب اخبار دانشگاه

 

نکته: از گذاشتن مطالب اخبار دانشگاه در جدول جداً خودداری فرمایید و با عناوین ذیل مطالب تهیه شده را  در قالب word   ارسال کنید.

 

×     بهورزان مبتکر، خلاق و نمونه فصل: نام و نام خانوادگی (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     ازدواج عزیزان:نام و نام خانوادگی (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     خیران سلامت و مشارکتهای مردمی:نام و نام خانوادگی (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     راهیان دانشگاه:نام و نام خانوادگی (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     بهورزان بازنشسته: نام و نام خانوادگی (مربی یا بهورز) و ( نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     فعالیت های ویژه:عناوین فعالیت‌ها کوتاه و مختصر (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     عملکرد هفته سلامت جشنواره‌ها و مراسم روز بهورز: عناوین عملکرد کوتاه و مختصر (نام شهرستان یا نام خانه بهداشت)

×     برگزاری آزمون‌های جامع علمی‌بهورزان، فصلنامه بهورز و نیازسنجی: فقط نام دانشگاه یا شهرستان

 

 

 

ü      روش رفرنس نویسی

 

منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و مطابق با دستورالعمل Vancouver تنظیم گردد: در این روش ترتیب شماره‌گذاری در انتهای مقاله بر اساس ترتیب مطالب مورد استفاده در متن می باشد.

 

روش رفرنس نویسی در مقالات فارسی: نام خانوادگی نویسنده ی اول "یک فاصله" نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم "یک فاصله" نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده چهارم. عنوان مقاله. عنوان مجله، سال انتشار مجله; دوره (شماره): شماره صفحات

نکته:در رفرنس‌نویسی مقالات انگلیسی فقط به جای نام کوچک نویسنده ی اول حرف اول نوشته می‌شود.

مثال:

پیری زکیه، آصف زاده سعید. چگونه می توان مدیریت دانش را بکار گرفت؟ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1385;10 (1): 124-132

- Ajami S, Kalbasi F, Kabiri M. [Application of Medical Records in Research from the viewpoint of Isfahan, Iran educational hospitals' researchers]. Health information management 2007; 4(1): 71-79.

 

استناد به کتاب (تا چهار نویسنده):نویسنده. عنوان کتاب. شماره چاپ . شهر : ناشر ؛ سال

نکته:استناد به کتاب با بیش از چهار نویسنده؛  بعد از نویسنده ی چهارم واژه "et al"  اضافه می‌شود.

نکته: نویسنده اول تا چهارم با علامت " ، "  از یکدیگر جدا می‌شوند.

نکته: در کتاب‌های فارسی نام کوچک نویسنده به طور کامل نوشته شود.

 Gall MD,Gall JP  ,Walter RB. Educational research .7 th ed. Boston: Allyn and Bacon ;2003.

 

سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر: چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد نام آن سازمان برده می‌شود. بقیه‌ی اطلاعات کتابشناسی به صورت گفته شده تنظیم می‌گردد.

پروژه، پایان نامه و رساله دکتری: نام خانوادگی مجری، نام مجری. عنوان پایان نامه [پایان نامه]. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه; سال.

استناد به مقاله ارایه شده در سمینار: نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله، نام. عنوان مقاله (تاریخ برگزاری سمینار)، نام برگزارکننده سمینار، سال برگزاری سمینار.

در مجلات الکترونیکی آدرس الکترونیکی نیز در انتهای آن آورده می شود .