اعضای هیات تحریریه

سلام

مدیر مسئول

دکتر غلامحسن خدایی

مدیرمسؤول فصلنامه بهورز

khodaeeghmums.ac.ir

سردبیر

دکتر مجید جعفری‌نژاد

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

jafarinejadbm1mums.ac.ir

جانشین سردبیر

رامش نشاط

کارشناس ارشد مامایی وmph بهداشت باروری کارشناس مسؤول دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

neshatr1mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

خاطره بره مقدم

کارشناس ارشد سلامت باروری و مدیریت دولتی کارشناس دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

moghadamkh1mums.ac.ir

دکترسید جواد حسینی

استادیار زیست فناوری پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hoseinijmums.ac.ir

دکتر محمدحسن درخشان دوغایی

مدیرتوسعه شبکه وارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

derakhshanh1mums.ac.ir

دکتر ندا اخروی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

okhravin1mums.ac.ir

دکتر محمد رضا جویا

رییس اداره کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

juyamr1mums.ac.ir

دکترمحمد احمدیان

مدیر گروه سلامت خانواده ،جمعیت ومدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ahmadianm1mums.ac.ir

مهندس علی اصغر حسنی یزدی

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hasaniyaa1mums.ac.ir

دکتر زهرا اباصلتی

رئیس گروه تخصصی بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

abasaltiz1mums.ac.ir

دکتر محمدجعفر صادقی

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sadeghimj1mums.ac.ir

دکتر فتح اله فانی خشتی

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fanif1mums.ac.ir

زهرا نیک اختر

پزشک -متخصص طب سنتی ایرانی کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nikakhtarz1mums.ac.ir

دکتر زهرا عبداللهی

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

abdollahi2health.gov.ir

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hajebi.ahmadgmail.com

دکتر سیدحامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

barakatihealth.gov.ir

دکتر محمداسماعیل مطلق

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

motlaghhealth.gov.ir

دکتر احمد جنیدی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hajebihealth.gov.ir

دکترمحمدمهدی گویا

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

gouyahealth.gov.ir

دکترکوروش اعتماد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaaayahoo.com

دکتر حمید صمدزاده

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaayahoo.com

دکتر محمدرضا رهبر

مدیر گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

mrzrahbaryahoo.com

شبنم صادقی خو

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

shabnam_sadeghikhoyahoo.com

دکتر ناهید نوائیان

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

navaeianhealth.gov.ir

دکتر‌هستی ثنایی‌شعار

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hastisanaeeyahoo.com