فرایند پذیرش مقالات


فرآیند پذیرش مقاله

مقالات  دریافتی هر فصل  از رابطان فصلنامه بهورزدردانشگاههای علوم پزشکی کشور پس از بررسی اعضای هیات تحریریه مجله تایید وپس از طی فرآیند اجرایی دفتر نشریه منتشر خواهد شدشایان ذکر است اسامی نویسندگانی که مقالات شان به دلایل فنی به تایید نرسیده است در قسمت «مقالات رسیده» فصلنامه بهورزدرج خواهد شد.

شایان ذکر است که در هر دانشگاه فقط رابط فصلنامه بهورز با توجه به عناوین نیازسنجی شده ارسالی از دفتر نشریه، مجاز به ارسال مقاله خواهند بود وسایر کارکنان باید با هماهنگی رابط محترم  ونظر ایشان نسبت به تهیه محتوی اقدام نمایند.