نویسنده = ستاره قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. آثار ادبی

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 21-21

ستاره قاسمی؛ فرخ لقا دهوند