نویسنده = طاهره پریشان کردیانی
دیابت نوع1: شیرینی دردناک کودکان

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 40-45

حمیده اباذری؛ طاهره پریشان کردیانی