نویسنده = ���������������� ������������������
خاطره (خواهر جدید من)

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 79-79

عبدالمالک مرادزهی