نویسنده = فاطمه قنبری
آشنایی با روش منبع نویسی "ونکوور"

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 26-29

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ خاطره بره مقدم


پایش و ارزشیابی الکترونیک برنامه‌های سلامت و راستی آزمایی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 2-7

دکتر سعید امینی؛ فاطمه قنبری؛ بتول شفیعی؛ مریم حاج آقا محمدی


اهداف توسعه هزاره

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 34-35

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی