نویسنده = شورش امینی
تعداد مقالات: 1
1. آثار ادبی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 70-71

شورش امینی؛ فخرالدین عطایی