نویسنده = فخرالدین عطایی
تعداد مقالات: 2
1. آثار ادبی

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 50-53

سمیرا اسدپور؛ منصوره عباسی؛ فخرالدین عطایی؛ حسین سلطانی ویدوجی


2. آثار ادبی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 70-71

شورش امینی؛ فخرالدین عطایی