نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی ایمنی غیرسازه‌ای ساختمان

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 69-70

زهرا یزدان دوست؛ راضیه خالقی