نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 53-56

صغری حجازی؛ دکتر مهدی قلیان اول