نویسنده = اکرم ملکی
آشنایی با روش منبع نویسی "ونکوور"

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 26-29

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ خاطره بره مقدم


اهداف توسعه هزاره

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 34-35

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی