نویسنده = رفیق دهواری محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بهداشت گوشت

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 67-69

طاهره سوداگرطرقی؛ رفیق دهواری محمدی


2. یادی از شهید مدافع سلامت

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 43-43

رفیق دهواری محمدی