نویسنده = امیر بحرینی زاده
انگیزه‌های درون تان را بشناسید(معرفی کتاب )

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 46-47

امیر بحرینی زاده


یک تجربه یک درس( اثر آن « بسم الله »)

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 52-53

امیر بحرینی زاده


برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت در خانه بهداشت

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 30-33

امیر بحرینی زاده


رهایی از زندان ذهن

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 49-49

امیر بحرینی زاده