نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. کمکهای اولیه در سوختگی

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 70-75

بی بی سخیده اونق؛ فرح قلیچی