کلیدواژه‌ها = "حادثه"
روز شمار حادثه

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 29-29

فاطمه شکیبا


سقوط و عدم تعادل

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 78-79

صغری رجبی؛ فهیمه امانی