کلیدواژه‌ها = توانبخشی بعد از بهبودی
راهنمای توانبخشی بعد از بهبودکرونا

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 56-62

راضیه محمدواحدی؛ ثمانه حق گشایی