آشنایی با اخلاق حرفه‌ای در شغل بهورزی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 مربی بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 رابط فصلنامه بهورز و مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوعات


- امینی ابراهیم، خودسازی بخش تزکیه نفس و اخلاق، 16، قم، شفق، 1391
- احمدی محمدرضا، محاسن و مکارم اخلاق از منظر بهداشت روان، مجله معرفت، 1382، 64، 59-54
- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فرحناز فولادوند، جزوه نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و اخلاق حرفه‌ای بهورزان، 1392