آشنایی با چگونگی مهارت در برقراری ارتباط با مردم عامی ‌و سختگیر در پذیرش خدمات سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیرمرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 کارشناس مسوؤل آموزش وارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات