الگوسازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم در قالب مصاحبه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 بهورز خانه بهداشت چهار قشلاق شهرستان گرمسار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 رابط فصلنامه بهورز و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

موضوعات