انواع پیشگیری در بهداشت روان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

موضوعات


× [1]"رحیمی موقر آفرین"، "شریفی ونداد"، متولیان سیدعباس"، امین اسماعیلی معصومه"، etal پیمایش ملی سلامت روان 1390-1389
× [1] اعضایکمیته ملیپیشگیریوکنترل بیماری‌هایغیر واگیرسیدحسنقاضی‌زاده هاشمی...] ودیگران [؛] برای[کمیتهملیپیشگیریوکنترل بیماری‌هایغیر واگیر سندملیپیشگیریوکنترلبیماری‌هایغیر واگیروعواملخطرمرتبطدرجمهوری اسلامی ایراندربازهزمانی۱۳۹۴تا۱۴۱۴
× [1] "حاجبی احمد"، "اسدی علی"، "نوروزی علیرضا"، " امیدنیا سهیلا"بسته آموزشی خدمات سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد. چاپ اول. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد.1394
× دکتر فرید ابوالحسنی مدیریت برنامه‌های تندرستی انتشارات ((برای فردا)) 1383
×  جردیت من مازنر، اصول اپیدمیولوژی، ترجمه: دکتر حسین ملک افضلی، دکتر کیومرث ناصری، انتشارات دانشگاه تهران، مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول سال 1393
× Park J E Preventive and social Medicinc. Nineteenth Banaridas Bhanot. India. 2005