معرفی کتاب (رونمایی از کتاب« زندگی روی گسلهای جوان»)

نویسندگان

1 بهورز خانه بهداشت کوییک سرپل ذهاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موضوعات