مقوی و مغذی سازی غذا

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

2 رابط فصلنامه بهورز و مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

موضوعات


  1. مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه
  2. کتاب راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  3. کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی و بسته خدمات نوین سلامت سالمندان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بهبود رشد و تغذیه کودکان، مجموعه آموزشی ویژه پزشکان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه.