آشنایی با بهداشت مواد غذایی با تأکید بر عدم استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز (بلانکیت و رنگ غیرمجاز)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوعات


× خاکزاد سعید، سعیدی علیرضا، اسلامی محمدصادق، جواهرشناس مهدی. بررسی میزان پراکسید و رنگ مصنوعی موجود در زولبیا و بامیه‌های استان گیلان در سال 87 تا 90. همایش کشوری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان. (1391)
× رحیمی سجاد، کیانی مهدی، عزتی پریا، پورمحمدی بهراد و همکاران. بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی در سال 94. فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (1395)؛ دوره 19 شماره 61: ص 7-1
× سلطان دلال محمدمهدی، واحدی سعید، نجاریان ابوالفضل، دستباز عقیل. بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی غیرمجاز در آب‌آلبالو و آب‌زرشک عرضه‌شده در سطح شهر تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1387)؛ دوره 2 شماره 1: 55-62
× بنایی بهمن، صادقی مهربان، فدایی عبدالمجید، جاهد غلامرضا و همکاران. رنگهای خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی. تهران: انتشارات آوای قلم. (1397)
× Dargahi A MohammadiM Azizi A NaderiM et al.[EVALUATE AMOUNT OF BAKING SODA AND SALT IN BAKERIES OF SONGHOR CITY].International Journal of Pharmacy & Technology 2016;8(3):17949-17956
×  Mohseni M Zamani A Kamali K Alizadeh A. [EVALUATION OF SODIUM HYDROSULFITE RESIDUE IN SUGAR CROP IN ZANJAN PROVINCE AND INVESTIGATION THE NEW ALTERNATIVE METHOD FOR DETERMINATION].JOURNAL OF FOOD HYGIENE 2015;4(16):31-44.
× Asgari G Seid Mohammadi A Faradmal J Moradi M et al. [The Study of Blankit Concentration as an Unauthorized Additive in Hamadan Bakeries and Risk Assessment of Food Consumption].Pajouhan Scientific Journal 2018;16(4):27-21