عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

2 رئیس گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشکده علوم پزشکی خلخال

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

4 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

موضوعات


× ربابه طاهری پناه، محمد اسلامی، مهدیه یزدان پناه، فرین فرج زاده و دیگران، اندمتریوز و ناباروری، نوبت اول، تهران، انتشارات فوژان گرافیک:1294
× ربابه طاهری پناه، محمد اسلامی، مهدیه یزدان پناه، پرنیان عندلیب و دیگران، سن و ناباروری، چاپ دوم 1394، تهران، انتشارات فوژان گرافیک:1394
× ربابه طاهری پناه، محمد اسلامی، مهدیه یزدان پناه، فرین فرج زاده و دیگران، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری، چاپ اول، تهران، انتشارات فوژان گرافیک:1395
× ربابه طاهری پناه، محمد اسلامی، مهدیه یزدان پناه، پرنیان عندلیب و دیگران، شیوه زندگی و ناباروری، چاپ دوم، تهران، انتشارات فوژان گرافیک:1394
× Berek JS Novak E. Berek and Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.