بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مرکزی

2 کارشناس مسؤول سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس مسؤول بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موضوعات