نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 مربی بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی زابل

موضوعات


×  بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی در "برنامه تأمین  و ارتقای مراقبت‌های  اولیه سلامت در قالب  گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق روستایی  و شهری " نسخه 1، شهریور سال 1394 ،تدوین : واحد مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی مرکز مدیریت شبکه،  با همکاری اعضای کمیته کشوری برنامه داوطلبان سلامت
×   نیکواقبال علی اکبر؛ برگزیده‌ی نظریه‌های  سازمان و مدیریت. انتشارات سمت، 1387 ،چاپ اول، ص43
×  وردی نژاد فریدون، درویش وند مهدی ، عباسی، محمدحسین  هماهنگی در سازمان، http://www.verdinejad.com/hamahangi.htm
×    دکتر رخشانی فاطمه، دکتر شمس  محسن ،پریانی عباس ،آموزش و ارتقای  سلامت تاریخچه وظایف و شاخص‌ها . وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی معاونت بهداشت  ،تابستان 1389