اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس سلامت نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو لهستان

موضوعات


-کتاب برنامه آموزش سلامت (آشنایی با مفاهیم کاربردی) تالیف: دکتر ناصر محمدی،  دکتر شهرام رفیعی فر و همکاران چاپ اول:‌ 1384
- برگرفته از مطالب کارگاه «اصول استفاده از راهبرد حمایت طلبی در برنامه‌های سلامت» دکتر محسن شمس دکترای پزشکی و متخصص آموزش سلامت
- ویدا کشتکاران، فاطمه منصوری، سید کوشا میرمسعودی، زهرا کاوسی. بررسی رابطه سبک‌های مذاکره و متغیرهای شغلی در مدیران اجرایی مراکز بهداشت شهری. مجله علوم پزشکی صدرا. 2017;2.(2)