نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رابط فصلنامه بهورز و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سراب

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سراب

3 کارشناس آمار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


- درسنامه جامع بهداشت عمومی، تالیف علی بهادری-درسنامه مبانی اپیدمیواوژی، تالیف عباس عباسی بهداشت اپیدمیولوژی آمار حیاتی،تالیف کامران احمدی- بهداشت باروری از سری کتب آموزش بهورزی