اختلال‌های تغذیه‌ای سالمندان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 مربی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 کارشناس سلامت خانواده فردوس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موضوعات


×   راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد 1
×   اصول تغذیه رابینسون، ترجمه ناهید خلدی
×   نوه‌ابراهیم  عبدالرحیم، عبدالهی بیژن؛ توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی: 1386.
×   WWW.AMS.ac.ir فرهنگستان علوم پزشکی
×   http//:www.beytoote.com