راه‌های پیشگیری از کم‌خونی با تأکید برتغذیه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 کارشناس آموزش و بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 رئیس گروه نیروی انسانی، آموزش و بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 کارشناس تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. راهنمای خودمراقبتی خانواده
  2. آشنایی با اصول تغذیه  محموعه کتب بهورزی
  3. فصلنامه بهورز
  4. راهنمای آموزشی تغذیه درسنین مدرسه ازمجموعه کتب وزارت بهداشت
  5. عبدالهی زهرا، درستی احمدرضا، فلاح حسین، صالحی فروزان، راهنمای آموزشی تغذیه در سنین مدرسه، چاپ اول، اردبیل، باغ رضوان، 1393
  6. اسماعیلی مینا، رشیدی آرش، ناصری عصمت، آناهیتا هوشیارراد، مسائل اساسی در کنترل فقر آهن، چاپ اول، تهران، نشر علوم کشاورزی، 1378
  7. Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM, Paciorek CJ, Flaxman SR, Branca F, et al. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis of population-representative data. The Lancet Global Health. 2013;1(1):e16-e25.