HIV ایدز با رویکرد جدید

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و کارشناس ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 مربی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 مربی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز آموزش بهورزی ملایر دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 مربی مبارزه مرکز آموزش بهورزی کبودرآهنگ دانشگاه علوم پزشکی همدان

موضوعات


×   راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر برای پزشک خانواده .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،معاونت بهداشت،مرکز مدیریت بیماریهای واگیر- زمستان 1391
×   چهارمین برنامه استراتژی ملی کنترل عفونت HIV جمهوری اسلامی‌ایران. رویکرد نوین آموزش HIV، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر.
×   راهنمای عمل آموزش و توصیه به انجام تستHIVویژه مراقبین سلامت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، اداره کنترل ایدز- بهار 1395                                
×   «نامداری تبار هنگامه»، «تایری کتایون»، چهارمین برنامه استراتژی ملی کنترل عفونت HIV جمهوری اسلامی‌ایران. رویکرد نوین آموزش HIV، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
× World health organization .global health sector on HIV 2016-2021