شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 مدیر گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

3 سرپرست گروه توسعه و ارتقای شبکه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

4 مربی بیماری‌های مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی البرز

5 کارشناس سلامت روان مرکز جامع سلامت دولت آباد دانشگاه علوم پزشکی البرز

موضوعات


×   چگونه با کودکم رفتار کنم. دکتر گاربر، ترجمه شاهین خزعلی، هومن حسینی نیک، احمد شریف تبریزی.
×   آموزش مهارت های فرزندپروری برای کودکان 12-2 سال. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر زهرا شهریور، دکتر فریبا عربگل
×   پدر، مادر، و پرورش فرزند. دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن، رویا نقوی
×  زارعی اقبال.بررسیرابطهیبینشیوه‌هایفرزندپروریوالدینباارتکابنوجوانبهرفتارهایپرخطربراساسمقیاسکلونینگر، مجلهدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی درمانیشهیدصدوقییزد، دورههجدهم،شمارهسوم،ویژهنامههمایشرفتارهایپرخطر
×  صادقی زهرا،عابدی محمدرضا،مریم فاتحی زاده.مهارت‌های فرزند پروری و درمان شناختی رفتاری.فصلنامه تازه‌های روان درمانی،سال یازدهم (42و41).
×   دلاوری پورپاریز محبوبه،صفورایی پورپاریزی محمد مهدی.شیوه‌های تربیت فرزندان.فصلنامه در عرصه مطالعات زنان  و خانواده
×   4-https://namnak.com
×   کلارک لین، ترجمه رستمی‌رضا، نیلوفری علی، راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتارکودک (1387)، ویرایش سوم، تهران، تبلور
×   شهریور زهرا، عربگل فریبا،آموزش مهارت‌های فرزندپروری(1394)، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی، تهران
×  هدایتی، مهرنوش، فلسفه برای کودکان وکنترل پرخاشگری(1390)، تفکروکودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، ص 134-109
×     4. Peterson L,  Tremblay G,  Ewigman B,  Popkey C.[ The parental daily diary: A sensitive measure of the process of change in a child maltreatment prevention program]. Behavior Modification
×  Volume 26, Issue 5, October 2002, Pages 627-647