نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی (ویژه بهورز با تاکید بر دستورالعمل آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی وآشامیدنی، بهداشتی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×     وب سایت مرکز سلامت محیط و کار بخش قوانین و مقررات
×     http://markazsalamat.behdasht.gov.ir