آشنایی با مشکلات و نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانی که والدین معتاد دارند

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه پیشگیری از مصرف مواد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بخیتاری

موضوعات