چگونه سخنران موفقی باشیم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول مسوؤل آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

4 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی زابل

5 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی زابل

موضوعات


  • حمیدی  پردیس ، چگونه خوب صحبت کنیم ، سخنوران ،  تهران 1395
  • حسن زاده  علی اکبر ، جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر ، پلک ، تهران 1393
  • چگینی یوسف رضا  ، رهبر محمد رضا ، روش ها و فنون تدریس ، کیا نقش ، تهران 1381
  • بهرام پور محمد پیام ، چگونه مثل استیو جابز سخنرانی کنیم ، مجله پنجره خلاقیت ، شماره  25
  • معین  احمد ، سخنرانی انگیزشی ، چاپ 1396
  • بهرام پور، محمد پیام «چطور مثل استیو جابز سخنرانی کنیم؟ »
  • هاشمی ایرج « میخواهم نابغه شوم» 
  •  بیک زاد، جعفر ، عثمانی بهروز «چگونه یک سخنرانی موفق داشته باشیم؟»شرکت غزال جوان ،تهران