نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 کارشناس مسوول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوعات


وب سایت سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کارhttp://samanehjmb.behdasht.gov.ir